Vahvat petokalakannat parantavat rannikkoalueemme vedenlaatua – 5 000 €

Vedenlaatu on vuosikymmenten aikana heikentynyt vähä vähältä Itämeren rannikoilla, minkä seurauksena sekä kasvisto että eläimistö on kärsinyt.

1. Projektin nimi ja sen toteuttaja

Petokala-projekti, Ahvenanmaan Kalanhoitoyhdistys ry (Ålands Fiskevårdsförening r.f.)

2. Ongelman kuvaus

Vedenlaatu on vuosikymmenten aikana heikentynyt vähä vähältä Itämeren rannikoilla, minkä seurauksena sekä kasvisto että eläimistö on kärsinyt. Ravinteiden korkeat pitoisuudet ja levää syövän eläinplanktonin vähyys ovat vaikuttaneet siihen, että niin viherlevän kuin viherahdinparran määrä on lisääntynyt meressä. Rakkoleväalueet ovat vähentyneet viherahdinparran vallatessa alaa, mikä on vaikuttanut ekologiseen tasapainoon petokalakannan tappioksi. Petokalojen vähyys on aiheuttanut piikkikalojen ja valkoisen kalan määrän lisääntymisen, mikä puolestaan on tarkoittanut, että levää syövän eläinplanktonin määrä on pysynyt vähäisenä. Loppujen lopuksi tästä on seurannut kasvustojen leviäminen ja näkösyvyyden heikkeneminen.

3. Mihin projekti tähtää? / Miltä ratkaisunne näyttää?

Tavoitteena on parantaa rannikon ekosysteemin tasapainoa vahvistamalla petokalakantaa. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii toimenpiteitä monella tasolla. Kaksi tärkeintä toimenpidettä ovat: Tärkeiden kutu- ja kasvualueiden ennallistaminen ja suojeleminen, petokalojen kalastuksen rajoittaminen.

Konkreettisia toimenpiteitä: Umpeen kasvaneiden reittien avaaminen hauen kutupaikoille, kutupaikkojen tekeminen ahvenelle oksista, kutupaikkojen tekeminen meritaimenelle.

4. Miten projekti myötävaikuttaa Itämeren tilan parantamiseen?

Petokalojen lisääntymisellä on myönteinen vaikutus eläinplanktonin saatavuuteen. Kun eläinplanktonia on paljon saatavana, viherahdinparran ja kasviplanktonin kasvu pysyy kurissa. Sillä on taas hyvä vaikutus vedenlaatuun Itämeren lahdenpoukamissa. Biologisten vaikutusten lisäksi projekti vahvistaa ympäristötietoisuutta, erityisesti nuorten sukupolvien keskuudessa.