Natur & Miljö rf – vi presenterar vinnarna i Östersjöprojektet 2024

Natur & Miljö

Från skog till hav – naturbaserade lösningar för ett renare Östersjön

 

1. Berätta först, hur ser ditt Östersjön ut? Vad betyder Östersjön för dig?

Som Finlands riksomfattande svenskspråkiga miljöorganisation, är Östersjön viktigt för både oss och för våra medlemmar. Våra finlandssvenska medlemmar har en stark koppling till Östersjön; många lever intill eller nära havet och har en personlig relation till Östersjön.

Vårt kära Östersjön är en underbart unik miljö som förser oss med diverse ekosystemtjänster såsom luft, mat och nöje. På Natur och Miljö ser vi dock inte Östersjön enbart för dess utilitaristiska värde, utan även dess naturvärde. Östersjön är hem till en säregen uppsättning arter, varav flera är hotade på grund av belastningar som övergödning, värmeböljor, överexploatering, förorening och buller.

Den gemensamma faktorn för alla dessa hot är att de förorsakas av människan. Det är därför också människans ansvar att förbättra Östersjöns tillstånd. För att ännu i framtiden ha ett livskraftigt Östersjön måste vi med gemensamma krafter skydda det. Ett friskt Östersjön är fundamentalt för såväl de arter som lever där, som för vår egen överlevnad. Vi på Natur och Miljö vill därför värna om Östersjön, både för naturens och för framtida generationers skull.

2. Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Natur och Miljö har under våren startat projektet ”Från skog till hav – naturbaserade lösningar för ett renare Östersjön”. Syftet med det nya projektet är att informera kustnära markägare om naturbaserade lösningar, hela vägen från skog till hav, för att främja Östersjöns tillstånd.

Genom att tillämpa naturbaserade lösningar, både i skogen och på stranden, kan man reducera näringsutsläpp och samtidigt öka naturens biologiska mångfald.

Kampanjens tre fokusområden är följande: 1) naturbaserat skogsbruk 2) återställning av våtmarker och strandmiljöer 3) hållbar och cirkulär hantering av vass

Det första året av projektet ägnas åt informationsspridning i form av en kampanj. I samband med informationskampanjen upprätthåller Natur och Miljö en kampanjsajt där kampanjmaterial och relevant information publiceras.

Utöver det publicerar vi aktuell information på sociala medier och övriga kanaler. Informationskampanjen rymmer dessutom olika evenemang och workshoppar kopplade till fokusområdena. Under sommaren 2024 kommer vi även att utföra ett pilotprojekt i syfte att identifiera lämpliga metoder för att återställa strandmiljöer och våtmarker. Dessa restaureringsåtgärder kommer vi sedan att implementera under åren 2025 och 2026, genom att aktivt återställa betydelsefulla strandmiljöer och våtmarker kring Östersjön.

Projektet kommer att reducera mängden näringsutsläpp till Östersjön genom att motivera och stödja skogs- och/eller strandägare att implementera naturbaserade lösningar, förbättra markkvaliteten och tillämpa hållbar vassröjning. Minskat näringsutsläpp kommer också att vara ett resultat av strandväxtlighetens ökade kapacitet att uppta näringsämnen till följd restaureringsåtgärder. Projektet kommer också att öka den biologiska mångfalden och skapa livskraftiga biotoper kring Östersjön till följd av restaureringen av strandmiljöer och våtmarker samt tillämpningen av naturbaserade lösningar.

3. Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

Östersjöprojektets finansiering är ovärderlig för att vi på Natur och Miljö skall kunna arbeta bättre och effektivare för Östersjöns välbefinnande. Med hjälp av finansieringen kan vi i större skala sprida vårt budskap om naturens förmåga att vända den dystra trenden som drabbar Östersjön. Finansieringen kommer dessutom att möjliggöra konkret miljörestaurering för att stärka Östersjöns hälsa; en stor del av beloppet kommer att användas till att aktivt återställa miljöer kring Östersjön för att minska naturförlusten kring och övergödningen i Östersjön.

4. Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Många utmärkta projekt fick finansiering ur Östersjöprojektet i år. Vi är särskilt glada över att vår lokalförening Kimitoöns natur rf också beviljades finansiering ur Östersjöprojektet. Deras projekt ”700 hektar miljöåtgärder till förmån för Östersjön” går hand i hand med vårt eget, där fokus ligger på vad man kan göra på land för att förbättra situationen till havs.

I likhet med vårt projekt, kommer Kimitoöns naturs projekt att ta fasta på roten till övergödningsproblemet; landbaserade utsläpp och aktiviteter som tär på Östersjöns hälsa. Ju fler vi är som jobbar för att förbättra Östersjöns tillstånd genom att tillämpa konkreta miljöåtgärder på land, desto snabbare kan vi åstadkomma en verklig förändring. Vi på Natur och Miljö ser gärna att vi samarbetar med Kimitos natur rf och andra aktörer för att uppnå detta.

Jaa somessa

Arkiv