Östersjöprojektets olika projekt för att bekämpa klimatförändringen kan ha en positiv inverkan på hela planetens biologiska mångfald

Förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringarna är nära förbundna med varandra. Projekt som finansieras av Östersjöprojektet har potential att bidra till stora förändringar inom olika industrisektorer.

De växthusgaser som människan släpper ut i atmosfären påskyndar klimatförändringen. Enbart livsmedelsproduktionen står för cirka trettio procent av de utsläpp av växthusgaser som orsakas av människan. Dessa kommer huvudsakligen från två källor: markanvändning och djurproduktion.

Produkter av animaliskt ursprung har vanligtvis ett stort koldioxidavtryck. Det härrör både från det foder som produceras för djuren och från dess konsumtion, samt från hantering och lagring av gödsel.  Koldioxidavtrycket för kött härrör bland annat från produktion och konsumtion av foder som producerats för produktionsdjur samt hantering och lagring av gödsel. Koldioxidavtrycket omfattar dessutom djurstallens energiförbrukning samt metan som uppstår vid djurens matsmältning. Metan är en växthusgas som är många gånger kraftigare än koldioxid.

Solar Foods, ett uppstartsföretag inom teknologi som finansieras av Östersjöprojektet, har utvecklat ett sätt att producera näringsrikt Solein-protein genom att utnyttja fermentering, luft och elektricitet. Nästan alla nödvändiga råvaror erhålls enbart från luften, så protein kan också produceras till exempel på torra marker i träda. Detta gör det möjligt att producera livsmedel utan att miljön tar skada av jordbruket och utan att använda fossila bränslen. Det uppstår heller inga växthusgasutsläpp. Solar Foods är för tillfället involverade i Europeiska innovationsrådets projekt Hydrocow, vars målsättning är att producera konstgjort mjölkprotein för livsmedelsbruk med hjälp av koldioxid och elektricitet. Om det lyckas kan det innebära betydande minskningar av miljöutsläppen.

Textil- och klädindustrin producerar även de enorma mängder utsläpp. Enligt föreningen Suomen Tekstiili- & Muoti ry producerar branschen för närvarande samma mängd koldioxidutsläpp som flygtrafiken och sjöfarten tillsammans. En stor bov i dramat är snabbmodet. Branschen har uppskattat att klimatutsläppen skulle halveras om kläderna användes dubbelt så länge.

Emmy, Finlands största nätbutik för begagnade märkeskläder, gör ett viktigt arbete genom att förlänga klädernas användningscykel och lyfta fram begagnade textilier som ett alternativ till nya produkter. Tack vare finansiering från Östersjöprojektet utvecklar Emmy en mer konsumentvänlig och enklare nätbutik för begagnade kläder.

Koldioxid släpps också ut i atmosfären av energiindustrin, som använder stora mängder fossila bränslen. Användningen av olja och kol påskyndar klimatförändringen och dessa resurser är inte förnybara. De behöver ersättas med hållbara lösningar som bromsar klimatförändringen.

Ett svar är grön vätgas och syntetiska bränslen. Östersjöprojektet har finansierat P2X Solutions, en finländsk pionjär inom grön vätgas och Power-to-X-teknik, i två finansieringsomgångar. Företaget påskyndar uppkomsten av en vätgasmarknad på ett omfattande och innovativt sätt inom alla delar av värdekedjan, fungerar som producent och distributör av grön vätgas och syntetiska bränslen samt levererar nyckelfärdiga vätgasanläggningar.

Östersjöprojektet har även varit med och bidragit till att påskynda Finlands första produktionsanläggning för förnybar grön vätgas och syntetisk metan i industriell skala bland annat i Harjavalta. Grön vätgas har en enorm potential – inte bara som en del av den gröna omställningen, utan också som en bidragande faktor till Europas energioberoende, vilket kan öka livskraften för hela planeten.

 

Läs också:
Restaurering, bevarande och trälådor – Östersjöprojektet främjar biologisk mångfald på många olika sätt

Jaa somessa

Arkiv