Restaurering, bevarande och trälådor – Östersjöprojektet främjar biologisk mångfald på många olika sätt

Ett ömtåligt ekosystem gynnas av en livskraftig mångfald av arter. Östersjöprojektet finansierar både vetenskaplig forskning och praktisk verksamhet som upprätthåller den biologiska mångfalden.

Med biodiversitet avses biologisk mångfald. Denna mångfald är grunden för livet i och runt Östersjön, eftersom varje art har sin egen plats och funktion i ekosystemet.

Östersjöns unika spektrum av arter omfattar bakterier, plankton och alger, kärlväxter, bottendjur, näckmossor, kransalger, marina däggdjur och fåglar samt fiskar.

Uppskattningsvis sjuttio av dessa anses för närvarande vara hotade och ett fyrtiotal är på gränsen till utrotade.

Bevarandet av arter kräver både omedelbara och kontinuerliga åtgärder. Många av de projekt som finansieras av Östersjöprojektet stöder den biologiska mångfalden antingen direkt eller indirekt.

Till exempel har John Nurminens Stiftelse, som är en långvarig samarbetspartner till Östersjöprojektet, inrättat tillsammans med Forststyrelsens naturtjänster ett särskilt havsängprojekt för att återställa de undervattensängar där bandtången utgör en nyckelart.

Syftet med projektet är att återinföra havsängar i områden där de tidigare har förekommit men senare försvunnit. Projektet samarbetar också med centraleuropeiska havsskyddsorganisationer.

Bandtång är en så kallad nyckelart. Detta innebär en art som spelar en mer central roll när det gäller ekosystemets mångfald, fortlevnad och funktion. Bandtången kan absorbera en enorm mängd koldioxid och den ger dessutom skydd och föda åt många andra arter i Östersjön.

I takt med att klimatförändringen fortskrider riskerar bandtången att försvinna helt och hållet. Ett försvinnande skulle orsaka en kedjereaktion, där de små arter som lever i havsängarna är de första som hotas, följt av de arter som äter dem och sedan de arter som äter dessa arter. Om restaureringen lyckas kan den biologiska mångfalden förbättras avsevärt.

Förutom restaurering är det också viktigt att satsa på bevarandearbete.

Baltic Sea Action Groups (BSAG) projekt Ett levande Östersjön, som finansieras av Östersjöprojektet, fokuserar på privatägda vattenområden, eftersom en stor del av de undervattensarter som behöver skyddas finns i privatägda områden. Projektet har till exempel resulterat i Gullkrona, det största privata marina skyddsområdet i Skärgårdshavet, med en yta på hela 4800 hektar.

Ett mycket intressant nytt projekt är ett projekt som går under namnet Projekt Björkskär, där forskning pågår på ön Björkskär och den i anslutning havsbaserade vindkraftsparken för att ta reda på hur sådan infrastruktur kan utnyttjas för marin odling för att öka den biologiska mångfalden och minska näringsbelastningen i Östersjön. På Björkskär odlas bland annat den för Östersjön viktiga nyckelarten blåstång, och varje pelare i vindkraftsparken utgör ett konstgjort rev där till exempel musselkolonier har etablerats.

Mångfaldsprojekt är också rätt så funktionella. Östersjöprojektet har bland annat finansierat projektet Ådtak, där man byggde gavelformade ådtak för ejdrar och förde ut dem i skärgården. Ejderbeståndens nedgång började redan på 1990-talet och har drivits på av

faktorer såsom t.ex. den kraftiga ökningen av havsörnspopulationen. Häckningslådorna ger ejdrarna skydd mot dessa topprovdjur i Östersjön. Placeringen av taken är ett precist arbete. Ejdern är en art som ofta återvänder till samma boplats år efter år, vilket innebär att det inte lönar sig att placera ut taken var som helst i hopp om att en fågel flyttar in, utan i områden där ejdrar är kända för att ha häckat tidigare.

Jaa somessa

Kategorier

Arkiv