Alfågelns beståndsutveckling – Vi presenterar vinnarna i Östersjöprojektet 2024

Namn: Kjell Larsson

Titel: Professor emeritus

1. Berätta först, hur ser ditt Östersjön ut? Vad betyder Östersjön för dig?

Östersjön och dess kust- och sjöfåglar är en stor inspirationskälla såväl för mig som privatperson som för mig som forskare. Att befinna sig på en strandäng på våren omgiven av ljudliga kustfåglar eller på en båt vintertid långt ute till havs vid alfåglarnas övervintringsplatser är en njutning. Samtidigt finns hoten mot mångfalden mer eller mindre synliga. Jag vill bidra till att göra kunskap om Östersjöns fågelbestånd tillgänglig för myndigheter och andra som på olika sätt tar beslut om Östersjöns framtid.

2. Östersjöprojektet finansierar goda idéer och åtgärder för att förbättra Östersjöns tillstånd. Vad är er projektidé? Hur bidrar den till Östersjöns tillstånd?

Projektets syfte är att analysera den globalt hotade alfågelns beståndsutveckling. Det europeiska beståndet övervintrar i Östersjön och en stor andel rastar i vattnen runt Åland i april och maj innan flytten mot häckningsplatserna i Arktis. Projektets idé är att fortsätta att årligen beräkna reproduktionsframgång, dvs andelen ungfåglar i beståndet, genom att analysera fotografier av flygande alfågelflockar. Årlig reproduktionsframgång relateras därefter till olika miljöfaktorer. Projektets mål är att bidra med kunskap som behövs för införandet av åtgärder som kan vända den negativa beståndsutvecklingen i enlighet med AEWAs antagna ”International Single Species Action Plan” för alfågeln”.

 

 

3. Vad betyder det för er att få finansiering ur Östersjöprojektet?

För att analysera orsaker till beståndsförändringar av långlivade fågelarter krävs längre tidsserier. Tack vare finansieringen kan den studie som påbörjades år 2008 fortsätta att utvecklas.

4. Har du bekantat dig med de andra projekten som i år fick finansiering ur Östersjöprojektet? Skicka en hälsning till ditt favoritprojekt!

Projekten om Östersjön som inspirerar unga människor är särskilt viktiga. Även kommande generationer måste kunna få utnyttja och njuta av Östersjöns rika växt- och djurliv över och under ytan.

Jaa somessa

Arkiv